خارج فقه سال تحصیلی 97-96

ردیف

عنوان کلی

عنوان جزئی

شماره جلسه

تاریخ

متن صوت pdf

5

فصلٌ في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة 

موارد وجوب وضوء

جلسه 5

 96/06/26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

4

فصلٌ في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة 

موارد وجوب وضوء

جلسه 4

 96/06/25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

3

فصلٌ في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة 

موارد وجوب وضوء

جلسه 3

 96/06/21

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

2

فصلٌ في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة 

موارد وجوب وضوء

جلسه 2

 96/06/14

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

1

فصلٌ في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة 

موارد وجوب وضوء

جلسه 1

 96/06/13

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

Please publish modules in offcanvas position.