دروس تقسیر حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری «دامت برکاته»سال تحصیلی 94-93

ردیف

نام درس

شماره جلسه

تاریخ

مشاهده متن

صوت

PDF

41

  دعای مکارم الاخلاق

جلسه 21

 94/04/25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

40

  دعای مکارم الاخلاق

جلسه 20

94/04/24

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

39

  دعای مکارم الاخلاق

جلسه 19

94/04/23

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

38

  دعای مکارم الاخلاق

جلسه 18

94/04/22

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

37

  دعای مکارم الاخلاق

جلسه 17

94/04/21

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

36

  دعای مکارم الاخلاق

جلسه 16

 94/04/20

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

35

دعای مکارم الاخلاق

جلسه 15

94/04/16

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

34

دعای مکارم الاخلاق

جلسه 14

94/04/15

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

33

 دعای مکارم الاخلاق

جلسه 13

94/04/14

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

32

 دعای مکارم الاخلاق

جلسه 12 

94/04/13

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

31

دعای مکارم الاخلاق

جلسه 11

94/04/11

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

30

دعای مکارم الاخلاق

جلسه 10

 94/04/10

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

29

 دعای مکارم الاخلاق

جلسه 9

94/04/09

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

28

دعای مکارم الاخلاق

جلسه 8

94/04/07

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

27

دعای مکارم الاخلاق

جلسه 7

94/04/06

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

26

دعای مکارم الاخلاق

جلسه 6

94/04/04

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

25

دعای مکارم الاخلاق

جلسه 5 

 94/04/03

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

24

دعای مکارم الاخلاق

جلسه 4

94/04/02

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

23

دعای مکارم الاخلاق

جلسه 3

94/04/01

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

22

دعای مکارم الاخلاق

جلسه 2

94/03/31

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

21

دعای مکارم الاخلاق

جلسه1

94/03/30

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

20

تفسیر سوره بقره آیه 35

جلسه 77

94/03/06

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

19

تفسیر سوره بقره آیه 35

جلسه 76

94/02/30

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

18

تفسیر سوره بقره آیه 35

جلسه 75

94/02/23

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

17

تفسیر سوره بقره آیه 35

جلسه 74

94/02/16

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

16

تفسیر سوره بقره آیه 34

جلسه 73

94/02/09

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

15

تفسیرسوره بقره آیه 34

جلسه 72

94/01/26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

14

تفسیرسوره بقره آیه 34

جلسه 71

94/01/19

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

13

تفسیر سوره بقره آیه 34

جلسه 70

93/12/06

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

12

تفسیر سوره بقره آیه 34

جلسه 69

93/11/29

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

11

تفسیرسوره بقره آیه 34

جلسه 68

93/11/15

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

10

تفسیرسوره بقره آیه33

جلسه 67

93/11/01

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

9

تفسیرسوره بقره آیه 32

جلسه 66

93/09/12

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

8

تفسیرسوره بقره آیه 31

جلسه 65

93/09/05

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

7

تفسیرسوره بقره آیه 31

جلسه 64

93/08/21

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

6

تفسیرسوره بقره آیه 30

جلسه 63

93/07/23

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

5

تفسیرسوره بقره آیه 30

جلسه 62

93/07/16

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

4

تفسیرسوره بقره آیه30

جلسه 61

93/07/09

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

3

تفسیرسوره بقره آیه 30

جلسه 60

93/07/02

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg  http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

2

تفسیرسوره بقره آیه 29

جلسه  59

93/06/26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

1

تفسیرسوره بقره آیه 29

جلسه  58

93/06/19

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg  http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 

 

Please publish modules in offcanvas position.